ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

VAN:

BeComfort | Beacon BVBA

Diependale 2

9700 Oudenaarde

BTW BE 0886.577.822

 

Artikel 1. Definities

1.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, niet zijnde een consument.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen BeComfort en Koper waarop BeComfort deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BeComfort, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.    Het zonder voorbehoud leveren van goederen of verlenen van diensten of accepteren van betalingen door Koper heeft niet tot gevolg dat van deze algemene voorwaarden afstand wordt gedaan of hiervan afwijkende bepalingen, nu of in de toekomst, worden erkend.

 

Artikel 3. Offertes

1.    Alle offertes, onderhandelingen en toezeggingen van BeComfort, bijvoorbeeld terzake van maar niet beperkt tot prijzen en levertijden, zowel mondeling als schriftelijk zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.    Een overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van de offerte BeComfort heeft bereikt. Uit deze aanvaarding moet blijken, dat de Koper de offerte volledig accepteert inclusief de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt een overeenkomst eerst tot stand indien BeComfort aan Koper schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.

3.    Indien de opdracht tot het uitvoeren van de overeenkomst mondeling is verstrekt, dan wel indien de aanvaarding van de offerte (nog) niet is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat BeComfort op verzoek van de Koper met de uitvoering van de overeenkomst is gestart.

4.    De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

Artikel 4. Prijzen


1.    De door BeComfort opgegeven prijzen zijn in Euro’s en, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. 

2.    Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor BeComfort tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

3.    Wijziging van de overeengekomen prijs, waartoe BeComfort op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals met betrekking tot invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhogingen e.d., is te allen tijde toegestaan. Koper wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht.

4.    Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.    Indien op verzoek van Koper spoedzendingen worden uitgevoerd, of rechtstreekse zendingen aan de eindgebruiker dan worden alle daadwerkelijke verzendkosten in rekening gebracht.

 

 Artikel 5. Technische eisen

1.    Indien de in Benelux te leveren zaken buiten de Benelux worden gebruikt is BeComfort er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

2.    Alle andere technische eisen die door de Koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de Koper nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 6. Monsters, modellen en voorbeelden

1.    Indien door BeComfort een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 7. Levering

1.    De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Het risico voor de zaken gaat op Koper over op het moment, dat Koper verplicht is deze af te nemen dan wel op het moment waarop de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld.

2.    Het niet aanvaarden van een levering, om welke reden dan ook, of het niet naleven van de verbintenis, wordt als contractbreuk beschouwd wat van rechtswege aanleiding geeft tot een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 20% van de factuurwaarde. Betaalde voorschotten blijven in elk geval verworven.

3.    Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.    Het is BeComfort toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is BeComfort bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 8. Levertijd

1.    Door BeComfort opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2.    Bij niet tijdige levering dient de Koper BeComfort schriftelijk binnen 14 dagen na de aangegeven levertijd in gebreke te stellen en BeComfort een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3.    De door BeComfort opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat betaling van voorschotten of benodigde gegevens in haar bezit zijn.

 

Artikel 9. Retourzendingen

1.    Koper heeft nimmer het recht gekochte zaken retour te zenden, tenzij BeComfort hiermee tevoren uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Indien Koper desondanks in strijd met het voorgaande de zaken retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door BeComfort zijn geweigerd, voor rekening en risico van Koper ter beschikking van Koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.

  

Artikel 10. Leengoederen

1.    Indien producten van BeComfort (ter test) worden uitgeleend aan Koper, dan moeten deze binnen de afgesproken termijn aan BeComfort worden geretourneerd, bij gebreke waarvan BeComfort de kosten voor de vertraging, of de waarde van de producten, zulks naar keuze van BeComfort, aan Koper in rekening mag brengen.

2.    Indien geen termijn voor de uitlening is overeengekomen, dan dienen de producten binnen drie weken na verzending van de producten door BeComfort te worden geretourneerd door Koper. 

3.    Verzendkosten voor retournering van de geleende producten zijn voor rekening van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 11. Betaling

1.    Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald door middel van overmaking ten gunste van een door BeComfort aan te wijzen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichtingen van Koper niet op.

2.    Bij iedere bestelling wordt een voorschot factuur van 30% opgemaakt, onmiddellijk betaalbaar. 

3.    Indien de gekochte zaken door Koper worden afgehaald bij het magazijn van BeComfort, dan dienen de facturen vooraf of uiterlijk in contanten bij het afhalen worden betaald.

4.    De eerste bestelling van (een nieuwe) Koper dient altijd vooraf te worden betaald, daarna kan met BeComfort worden overeengekomen dat op rekening wordt geleverd. 

5.    Indien de factuur niet tijdig is voldaan, of in geval van liquidatie, faillissement of opschorting van betaling van Koper, is Koper van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van BeComfort direct en zonder uitsluiting opeisbaar, is over het verschuldigde een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet conform de wet van 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en is BeComfort gerechtigd verdere leveringen op te schorten totdat betaling is geschied.

6.    Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.    Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Koper naar het oordeel van BeComfort daartoe aanleiding geeft, is BeComfort gerechtigd van Koper te verlangen dat deze onverwijld zekerheid stelt in een door BeComfort te bepalen vorm en/of een voorschot geeft voor vervolg leveringen. Indien Koper nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is BeComfort gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst (en overige leveringen) onmiddellijk op te schorten en is al het geen Koper aan BeComfort uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1.    BeComfort behoudt zich het eigendom voor van alle door hem aan Koper geleverde zaken, totdat Koper al hetgeen hij terzake van of in verband met de door BeComfort gedane leveringen, met inbegrip van rente en kosten aan BeComfort verschuldigd is, volledig heeft betaald.

2.    Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die BeComfort jegens Koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Koper in één of meer van zijn (overige) verplichtingen jegens BeComfort.

3.    Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van BeComfort te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadigingen en verloren gaan van zaken en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade gaat op Koper over na levering van de zaken. Koper is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, water- en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan BeComfort op eerste aanzegging ter inzage te geven. 

4.    Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op Koper is overgegaan, mag deze die zaken, tot aan de datum van een eventueel faillissement of een eventuele surséance van betaling, in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening niet verkopen, doch hij mag deze niet verpanden noch aan een derde enig ander recht daarop verlenen. 

5.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht BeComfort zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

6.    Bij verkoop op krediet door Koper, is deze verplicht bij zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel, zo lang de eigendom van de geleverde zaken niet op Koper is overgegaan. 

7.    BeComfort heeft te allen tijde toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, voor zover Koper het in zijn macht heeft BeComfort toegang te verschaffen. Indien Koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens BeComfort tekortschiet, BeComfort goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichting zal tekortschieten of in geval van ontbinding der overeenkomst uit welke hoofde dan ook, is BeComfort gerechtigd op kosten van Koper, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, naar keuze van BeComfort, tijdelijk of definitief tot zich te nemen. Koper machtigt BeComfort hierbij nu reeds om alsdan het terrein en/of het perceel, waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze tot zich te kunnen nemen.

  

Artikel 13. Garantie

1.    BeComfort garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. 

2.    De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door Koper of door hem ingeschakelde derden.  Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:

·      de zaak gebruiken voor andere doeleinden dan omschreven in de beschrijving; 

·      het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies; 

·      de Koper zelf heeft geprobeerd het gebrek te herstellen; 

·      een zodanig intensief gebruik dat niet meer als een normaal gebruik kan worden aangemerkt;

·      de zaak aan abnormale omstandigheden blootstellen, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig behandelen;

·      de zaak langer dan normaal opslaan waarbij  het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;

 

3.    Indien de gekochte zaken een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertonen, en de Koper een gerechtvaardigd beroep kan doen op garantie, dan heeft de Koper recht op herstel van de zaak. BeComfort kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 

4.    Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

 

Artikel 14. Gebreken; klachttermijnen

1.    De Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.

2.    Alle klachten met betrekking tot de geleverde zaken en/of het factuurbedrag dienen onverwijld doch uiterlijk binnen 3 dagen na verzending van de zaken, dan wel binnen 3 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Koper aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk te worden medegedeeld aan BeComfort.

3.    Indien klachten niet tijdig of niet schriftelijk zijn medegedeeld, dan gelden de geleverde zaken met het oog op de niet in de vereiste vorm of de niet tijdig gemelde klacht als vrij van gebreken. 

4.    Worden de geleverde zaken in kennis van een gebrek door Koper aanvaard, dan komen hem de rechten met betrekking tot het gebrek van de werkzaamheden alleen toe indien hij zich deze rechten uitdrukkelijk schriftelijk heeft voorbehouden. 

5.    Ingeval van een terecht uitgebrachte klacht zal BeComfort de zaak herstellen, dan wel kosteloos vervangen (met een gelijksoortig product), een en ander naar keuze van BeComfort.

6.    Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper niet op. Koper is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde zaak betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde zaken van BeComfort waarop de klachtgeen betrekking heeft.

  

Artikel 15. Overmacht

1.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BeComfort geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BeComfort niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van BeComfort daaronder begrepen.

2.    Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BeComfort opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BeComfort niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3.    Indien BeComfort bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 16. Ontbinding van de overeenkomst

1.    Indien na het sluiten van de overeenkomst aan BeComfort omstandigheden ter kennis komen die BeComfort goede grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, of in het geval van:
- faillissement van de Koper;
- surseance van betaling aan de zijde van Koper;
- een curator, bewindvoerder of vereffenaar voor Koper is aangesteld;
- schuldsanering aan de zijde van Koper;
- Koper haar activiteiten heeft gestaakt;
- de controle over Koper in handen van een derde is gekomen; - Koper ondanks verzoek van BeComfort in voorkomende gevallen geen zekerheid verschaft, of
- indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van BeComfort. Is BeComfort, zonder bewijs van verzuim of zonder dat rechterlijk ingrijpen benodigd is, en zonder verval van rechten of het ontstaan van enige aansprakelijkheid jegens Koper, gerechtigd:

- zijn werkzaamheden uit de overeenkomst, of enige andere overeenkomst of relatie met Koper, op te schorten;
- de overeenkomst of enige andere overeenkomst of relatie met Koper op te zeggen;
- betaling te vorderen van alle vorderingen die hij op Koper heeft, ongeacht de oorsprong of reden.

3.    Onverminderd het bovenstaande heeft BeComfort indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door BeComfort op bovengenoemde redenen, recht op vergoeding van de zijde van BeComfort ontstane schade en kosten.

4.    Indien zich omstandigheden (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend met betrekking tot personen en/ of materialen, waarvan BeComfort zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen) voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/ of onevenredig kostbaar wordt, dat nalevering van de overeenkomst niet meer van BeComfort kan worden gevergd, is BeComfort bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat BeComfort tot enige schadevergoeding gehouden is.

5.    BeComfort behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door hem tot dan toe gelaveerde zaken en diensten. 

6.    Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

  

Artikel 17. Aansprakelijkheid

1.    BeComfort is uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van BeComfort.

 2.    BeComfort is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade aan de zijde van Koper, waaronder maar niet beperkt tot gevolg- en/of nevenschade zoals winstderving, renteverlies, etc.  

3.    In geval van aansprakelijkheid door de BeComfort, in welke vorm of voortvloeiend uit welke (juridische) gronden dan ook, is BeComfort slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van BeComfort in een onderhavig geval te verstrekken uitkering, of indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en BeComfort aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van BeComfort beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.    Koper vrijwaart BeComfort voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Koper aan BeComfort onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of wegens niet nakoming van (andere) verplichtingen van Koper uit hoofde van de overeenkomst of een ander soort relatie met BeComfort.

5.    Enige aansprakelijkheid aan de zijde van BeComfort ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen jegens BeComfort.

6.    De dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers van BeComfort, alsmede de door BeComfort voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

 

Artikel 18. Incassokosten

1.    Is de Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Koper. In ieder geval is de Koper een schadevergoeding van 10% verschuldigd met een min. van 125€ per factuur. Er is tegelijk een conventionele schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het totale aankoopbedrag, onverminderd de rechtsplegingsvergoeding bij een eventuele invordering via gerechtelijke weg

2.    Indien BeComfort aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 19. Intellectueel eigendom

1.    BeComfort behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot zaken welke hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft gebruikt en/of heeft geleverd en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

2.    Het is de Koper uitdrukkelijk verboden de producten waarop het intellectueel eigendom van BeComfort rust, te (laten) verveelvoudigen, openbaren of verstrekken aan derden, zonder schriftelijke toestemming van BeComfort.

  

Artikel 20. Afstand van rechten

1.    Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van BeComfort op grond van deze algemene voorwaarden zal de rechten en bevoegdheden van BeComfort niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 21. Nawerking

1.    Bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zoals maar niet beperkt tot de bepalingen betreffende intellectuele eigendomsrechten, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

 

Artikel 22. Schriftelijkheidsvereiste

1.    Wijziging, aanvulling en/of annulering van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden, met inbegrip van deze bepaling, is slechts rechtsgeldig indien schriftelijk overeengekomen.

  

Artikel 23. Partiële nietigheid

1.    Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Artikel 24. Geschillenbeslechting

De rechter van de maatschappelijke zetel van BeComfort is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Niettemin heeft BeComfort het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 25. Tegenstrijdige bepalingen

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat onze verkoopsvoorwaarden primeren op alle andersluidende voorwaarden van de koper, zelfs indien deze het omgekeerde zouden bedingen.